Incwadi Entsha YezokuFunda NokuFundisa e-UKZNLaw and Management Studies

USolwazi Kriben Pillay eme eduze nesithombe esikhangisa ngencwadi entsha engqungqutheleni yakamuva nje yezokufunda nokufundiza e-UKZN.USolwazi Kriben Pillay eme eduze nesithombe esikhangisa ngencwadi entsha engqungqutheleni yakamuva nje yezokufunda nokufundiza e-UKZN.

Click here for the English version

Ihhovisi LezokuFunda NokuFundisa eKolishi Lezifundo ZoMthetho NokuPhatha lishicilele ibhuku lesibili lama-athikili ngezokufunda nokufundisa abhalwe othisha beKolishi.

Leli bhuku linesihloko esithi: Ukufunda Nokufundisa eKolishi Lezifundo ZoMthetho NokuPhatha: Izindlela Zokwethula Izifundo, Izifundo Nezindlela Zokufundisa Ezisebenza Ngokufanele.

Leli bhuku elihlanganiswe futhi lahlelwa oyiDini yeKolishi yezokuFunda NokuFundisa, uSolwazi Kriben Pillay nowayeyiNhloko YoPhiko lweKolishi LwezokuFunda NokuFundisa, uDkt Caroline Goodier lithinta ezokufunda nokufundisa emikhakheni yezokuhlelwa kwamabhuku ezimali, ezomnotho, ezobuchwepheshe, ezobuholi nezokuphatha.

Enye yama-athikili kuleli bhuku ebhalwe uSolwazi Nick Wood iklonyeliswe ngomklomelo wezokufunda nokufundisa i-CLMS Scholarship of Teaching and Learning Research ngonyaka wezi-2015. Le athikili yayihlolisisa umthelela wenhlangano yezokuhlelwa kwamabhuku ezimali ekufundisweni kwazo kwezemfundo ephakeme.

Umbhali nesikhulumi saseMelika uMnu Steven Harrison obethula inkulumo eNgqungqutheleni ye-9 Yezokufunda NokuFundisa ubhale wathi isandulelo saleli bhuku sibhalwe kahle kakhulu futhi siyinselelo kuwo wonke umuntu onguthisha nakithi sonke ukuthi sibhekise sijule’.

U-Dkt Ari Naidoo wase-UNISA uthe iKolishi Lase-UKZN LezoMthetho NokuPhatha lenza lokhu okufisa ukwenziwa umnyango ofanayo e-UNISA.

U-Pillay uthe kuyathokozisa ukubona ukudlondlobala kwezokufunda emkhakheni wezokufunda nokufundisa kuze kufike ezingeni lapho iKolishi lishicilela amabhuku amabili eminyakeni emibili. ‘Lokhu kungokokuqala kunoma iyiphi inyuvesi ezweni futhi ama-athikili akuwona womabili amabhuku ayatholakala mahhala esizindalwazini seKolishi, futhi athinta izihloko eziningi ngaphezulu kwezindaba zomkhakha kodwa athinta umongo wamasu anhlobonhlobo athuthukisa ezokufunda nokufundisa okuholela empumelelweni yabafundi. Lama-athikili anokuningi futhi okungasiza othisha bakweminye imikhakha,’ kusho u-Pillay.

‘Ngithanda ukubeka ukuthi lama bhuki amabili abengeke aphumelele ngaphandle kwamakhono nobungoti kwezokuphathwa komsebenzi kaNkz Kriyanka Moodley ongumsizi wocwaningo kwezokufunda nokufundisa, kusho u-Pillay. ‘Ukuphatha kwakhe lo msebenzi kuthinte iminxa eminingi njengokuxhumana nababhali nabahleli, ukuthola izimvume zokushicilela, ukubhekisisa ukuhlelwa kwemibhalo, imidwebo nokubhekisiswa komsebenzi; ukuthuthukiswa kwemibhalo yokukhangisa, kanye nokuqinisekisa ukushicilelwa kombhalo kagesi nowephepha.

Ngikusho lokhu ngokukhethekile ngoba kuyimpokophelo yokuthuthukiswa kwabasizi kwezokufunda nokufundisa, uDkt Rubby Dunpath ube nomthelela wokuthuthukisa abafundi abaneziqu abasebasha okubanika ithuba lempumelelo ngomuso. Kulolu hlelo lokufunda ngokwenza sibona nendlela okusebenza ngayo ezokufunda nokufundisa, kusho u-Pillay.  

Isandulelo sibhalwe iPhini LekaSekelashansela leKolishi uSolwazi John Mubangizi kwathi iSekelashansela KwezokuFunda NokuFundisa uSolwazi Renuka Vithal wabhala amazwi okusonga.

NdabaOnline