09 November 2016 Volume :4 Issue :51

Umklomelo Ophezulu Kwezokufunda Nokufundisa Ozuzwe Yisifundiswa Sase-UKZN

Umklomelo Ophezulu Kwezokufunda Nokufundisa  Ozuzwe Yisifundiswa Sase-UKZN
UNkz Rosemary Quilling.

Click here for English version

Unyaka wezi-2016 ube unyaka wempumelelo enkulu kofundisa ngezoChwepheshe BezokuXhumana uNkz Rosemary Quilling.

Uklonyeliswe ngendondo kathisha ovelele i-UKZN Distinguished Teacher’s Award ne-Council on Higher Education kanye  ne-Higher Education Learning and Teaching Association of Southern Africa National Teaching Excellence Award.

Umcimbi waminyaka yonke wokuklonyeliswa owaziwa nge-National Teaching Excellence Awards ubalula iqhaza elibalulekile elibanjwa abaklonyeliswayo kwezoKufunda nokuFundisa kwezemfundo ephakeme eNingizimu Afrika.

‘Le ndondo ihlonipha ukusebenza kwami njengothisha okuyigugu kubafundi bami nemikhakha abaphetha ngokusebenza kuyo. Nokuthi kubhekana nenselelo yokuba nesidingo lapha ekhaya kanyeba seqophelweni lomhlaba,’ kusho u-Quilling.

U-Quilling usesebenze iminyaka engama-20 emkhakheni wezemfundo ephakeme manje wenza izifundo zobudokotela kwezemfundo.

‘Intshisekelo yami selokhu kwaba ukuzama ukwenza ngcono ismo sami nabafundi bami ekilasini. Ngiyazibala nami ngoba othisha babuye bazizwe benesithukuthezi noma bengakwazi ukuxhumana nesifundo. Ngihlale ngigqugquzelekile futhi nginomdlandla uma ngibona abafundi bebhekana ngqo nezimo eziyinselelo.’

Uselindele ukubamba iqhaza emcimbini ozayo obizwa nge- College of Law and Management Studies Teaching and Learning Day nokuqhubeka nokuzama izinto ezintsha. Ngokuqhubeka kwesikhathi ulindele ukubheka amathuba angawathola ngokuzuza le ndondo. 

‘Ngithanda ukubonga ozakwethu engisebenze nabo abangilekelele ukuthi ngibe uthisha engiwuye kanye nabaphathi nabanye ababambe iqhaza bangaphandle kwesikhungo abebesekela izindlela zokufundisa ebezibukeka sengathi zinciphisa isilinganiso sokungazuzeka,’ usho kanje.


author : Thandiwe Jumo and Andile Mcineka
author email : Jumo@ukzn.ac.za