Ukuvulwa Komcimbi Wezinkondlo i-Poetry Africa Ube Nesasasa Elikhulu Humanities

Izimbongi nabaculi bendawonye ngobusuku bokuvulwa komgubho wezinkondlo wama-20 i-Poetry Africa.Izimbongi nabaculi bendawonye ngobusuku bokuvulwa komgubho wezinkondlo wama-20 i-Poetry Africa.

Click here for English version

Uhlu lwezimbongi ezingama-25 ezivela emhlabeni jikelele zithokozise izethameli ngosuku lokuvulwa komcimbi walonyaka wezinkondlo i-Poetry Africa  obubanjelwe e-Elizabeth Sneddon Theatre.

 Lo mgubho ubuhlelwe isizinda i-Centre for Creative Arts esiyingxenye yeKolishi LezesiNtu e-KZN.

Kuvulwa lo mcimbi bekugujwa iminyaka engama-20 we-Poetry Afrika, iminyaka engama-200 yobukhosi bakwaZulu neminyaka eyishumi kwadlula emhlabeni imbongi uMazisi Kunene.

Isonto lomhla we-10 kuya kowe-15 kuMfumfu liqanjwe njengesonto likaMazisi Kunene.

Owayengumqondisi we-CCA u-Peter Rorvik ukhulume ngemigubho eyayinedumela eminyakeni engama-20 eyedlule kanye nokukhula kwesibalo sezithameli, iqhaza elibambayo ekuthuthukisweni kwalomgubho e-Afrika nangaphande kwayo kanye nokulethwa kwezinkondlo ezikoleni.

‘Ubuhle nokuhluka kwalo mgubho ukuthi uhlanganisa amasiko ahlukene kakhulu futhi ukhangisa ngeNingizimu Afrika, uphinde ube nomthelela oletha uguquko lomqondo,’kusho u-Rorvik. ‘Ukhuluma ngezinselelo ngesimo sezwe nesomhlaba jikelele. Kumele kukhunjulwe ukuthi i-CCA ixhumanisa iNyuvesi nomphakathi futhi ingumphumela wezinjongomasu ze-UKZN.

Iphini LeSekelashansela EliyiNhloko YeKolishi LezesiNtu uSolwazi Cheryl Potgieter ugcizelele ukweseka kwakhe lo mgubho nomkhankaso wemfundo yamahhala ngokuthi:’Ubuholi budingeka kuzo zonke izinhlaka ukuze kuqinisekiswe ukuthi iphupho leNingizimu afrika entsha liyafezeka.’ Umeme izimbongi ukuthi zisebenzise umkhakha wazo ukukhulula imfundo ephakeme.

Ekhuluma ngokugujwa kweminyaka engamakhulu amabili yobukhosi bakwaZulu, uDkt Mangosuthu Buthelezi uthe izinkondlo zinomthelela futhi zikhombisa ngomphakathi kanti zigcine isiko lobukhosi bakwaZulu bungaphazamisekile. Izinkondlo ziwuhambo lokuvumbulula. Ngiyawuthakasela kakhulu lo mgubho ne-UKZN ngokuhlanganisa izimbongi nokuletha izinkondlo ezikoleni nokuhlonipha uMazisi Kunene owayengumvikeli omkhulu wesiko lesiZulu,’ usho kanje.

Kuhlonishwa uKunene, umgubho – ngokubambisana neMazisi Kunene Foundation, uMnyango WezobuCiko NamaSiko nesikhwama i-Living Legends Trust – bahlomulise izimbongi ezimbili ezihlonishwayo , iNyosi yeSilo uMnu B.M Mdletshe noDkt Don Mattera, ngezindodo zokuqala ze-Mazisi Kunene Poetry Awards.

Izimbongi, ebezivunule ngezendabuko, zihaye izinkondlo zazo, kwancanywa izihlwele ngezinkondlo ebezihaywa.

UMculo wasuku ubuhlinzekwa yinkakha eyi-Ethekwini Living Legend nomfundisi wase-UKZN, uDkt Sazi Dlamini.

Phakathi kwezicukuthwane ebezihambele lo mgubho bekukhona isishoshovu somzabalazo wenkululeko uMnu Mac Maharaj; unkosikazi kaKunene, uNkk Mathabo Kunene; umxoxi wezindaba ohlonishwayo, uDkt Gcina Mhlophe; unkosikazi kowayenguMongameli waseNingizimu Afrika uNkk Zanele Mbeki, noyi-Living Legend, uMnu Welcome Msomi.

Melissa Mungroo