Kungani Bebizwa NgamaZulu?- Incwadi Entsha Yase-UKZN Humanities

UMnu Mandla Ndaba nendodakazi yakhe uSnethemba.UMnu Mandla Ndaba nendodakazi yakhe uSnethemba.

Click here for the English version

Owayengumfundi futhi Ongumgcini-hhovisi KwezokuPhathwa NokuThuthukiswa Kwezobuholi Kubafundi uMnu Mandla Ndaba ubhale incwadi enesihloko esithi -Why Are They Called amaZulu? – okuyincwadi ehlanganisa umlando nezenkolo ekuthungatheni imvelaphi yawo.  

Yethulwe ngenyanga YezamaSiko, uNdaba uthe le ncwadi iphenya  imvelaphi yamaZulu njengabantu basebhayibhelini nendlela abebephila ngayo njengesizukulwane sikaMose wasebhayibhelini.

‘Incwadi ikhombisa ukuthi amagama esizulu akheke kanjani esuselwa ebhayibhelini futhi nokuthi incazelo yawo ilahleke kanjani ngenkathi behlangana nezinye izizwe. Ibuye futhi ichaze ngokuxhumana ngqo phakathi kokuyisiko lamaZulu  nebhayibheli, imicimbi esuselwe ebhayibhelini nobungozi obulethwa ulimi olungenamqondo,’ kusho uNdaba.

UNdaba uthe ubhale le ncwadi ngenxa yokuthi izindaba zethu azixoxwa kodwa kuxoxwa izindaba zabanye abantu ngathi – ubu-Afrika okungafani nenkolelo bu-Afrika’.

Umqondisi WoPhiko LwezeSayensi Nobuchwepheshe  - Isizinda SezoCwaningo  KwezoLwazi LweNdabuko, uSolwazi Hassan Kaya, uthe: ‘Incwadi isebenzisa udaba lwamaZulu njengomphakathi wase-Afrika nesiZulu njengolimi lwendabuko lwase-Afrika ukuze iqhakambise ubungxube bobudlelwane bamasiko nezincazelo ngoNkulunkulu oyedwa okhonzwa amasiko ahlukene.’

Ukwethulwa kwencwadi ekhempasini eHoward College bekuhlanganise inkulumo ekhuthazayo eyethulwe uNkz Gugu Mkhize; nomxhumanisi Womkhosi Womhlanga uNkz Nonkanyiso Conco.

Bekunandisa i-Sedaven High– Prelude; imbongi u-Outy Yomzulu, noZama Mkhize.

UNdaba uhloniphe indodakazi yakhe eneminyaka eyi-14 uSnethemba, okunguye omgqugquzele futhi obemkhuthaza ngenkathi ebhala le ncwadi ‘Ngaphandle kokuthandabuza, ngaphandle kokubonga uNkulunkulu, Ngiyayibonga kakhulu indodakazi yami ngokuba isisekelo empilweni yami njalo nje. Ungikhuthaze kusukela ngosuku lokuqala ngiyiqala le ncwadi ebuza imibuzo futhi exoxa ngezingxenye ezithize zayo nami.’

Usebhale izincwadi ezine futhi njengababhali abaningi, ubhekane nezinselelo emizamweni yakhe yokuzishicilela.

UNdaba,odabuka eMadadeni, e-Newcastle, ufunde eMadadeni College of Education wenza iziqu zakhe ze-BA eNyuvesi i-Durban-Westville. Umatasa neziqu zakhe zeMastazi KwezeNqubomgomo YezeNhlalo e-UKZN futhi uyasithola nesikhathi sokufunda, umculo nokubuka ibhola likanobhutshuzwayo phakathi kokuba ubaba wabafana bakhe abane nendodakazi yakhe.

Yize noma ekuthokozela ukusebenza nabafundi baseNyuvesi kodwa uhlela ukuba umbhali ngokugcwele esikhathini esingekude kakhulu esizayo.

Izincwadi zakhe ziyatholakala esitolo sezincwadi kwa-Adams noma umthumelele imeyili: ndabap@ukzn.ac.za noma ucingo: 072 292 4849.

Raylene Captain-Hasthibeer