Izifundiswa eziphezulu ziklonyeliswe nge-CHS Young Researchers Competitive Grant General

Kusukela kwesobunxele uDkt Rajshekar Karpoormath, uDkt Yougan Saman, uSolwazi Moses Chimbari, USolwazi Rob Slotow, uDkt Linda Bester, uDkt Pragashnie Naidoo noDkt Bongani Nkambule.Kusukela kwesobunxele uDkt Rajshekar Karpoormath, uDkt Yougan Saman, uSolwazi Moses Chimbari, USolwazi Rob Slotow, uDkt Linda Bester, uDkt Pragashnie Naidoo noDkt Bongani Nkambule.

Click here for the English version

Izifundiswa ezinhlanu zaseKolishi Lezifundo ZezeMpilo zihlomuliswe ngomklomelo we-CHS Young Researchers Competitive Grant oyizi-R250 000 ngamunye.

IDini YezoCwaningo uSolwazi Moses Chimbari wethule ngokusemthethweni uhlelo lwe- CHS Young Researchers Competitive Grants olubhekiswe kwabayizifundiswa abathole iziqu zabo ze-PhD eminyakeni engaphansi kwemihlanu edlule. Abawinile abacwaningi oDkt Rajshekar Karpoormath, Dkt Yougan Saman, Dkt Linda Bester, Dkt Pragashnie Naidoo noDkt Bongani Nkambule.

Umsebenzi ophume phambili ngokwababuyekezi bomhlaba kube okaDkt Rajshekar Kapoormath osemkhakheni weKhemistri yezokuThakwa Kwemithi. Isihloko sawo besithi: "Design, Synthesis, Evaluation and Nanoformulation of Potential DNA Gyrase Inhibitors: A Rational Approach to Treating Drug Resistant Mycobacterium Tuberculosis".

Ngokuka Kapoormath isifo sofuba siwumphumela wamagciwane ayimbangelasifo abangelwa yi-Mtb, esihluphe abantu iminyaka eyizinkulungwane ngezinkulungwane futhi esaqhubeka nokuba ngezinye zezinkinga kwezempilo emhlabeni.

Ucwaningo luka-Kapoormath lugxile ekuthuthukisweni kwemishanguzo eqondene nesifongqo ezokwazi ukuletha nolwazi olusha, amaphethenti nokuthuthukiswa kwabantu. Lesi sifundo futhi sihambelana nesihloko esibanzi sokuthuthukisa ubungoti nokugqugquzela ukutholakala kwemithi yokwelapha isifo sofuba nentuthuko ngaphansi kwesihloko "esithi-Nanotechnology Solutions for Infectious Diseases of the UKZN Nanotechnology Platform".

Umsebenzi ophume isibili ubuholwa oyiNhloko yoMnyango we-ENT uDkt Yougan Saman, obunesihloko esithi: "Flow Characterisation in Sleep Disordered Breathing". U-Saman uthi ukungaphefumuli kahle ngenxa yokulala kabi kuthinta izimo ezingaba yingozi njengezifo ezifana ne-obstructive sleep apnoea (OSA).

Ucwaningo lwakhe luzosebenzisa izindlela zokuhlola kustshenziswa ubuchwepheshe benuzi i-Positron Emission Particle Tracking (PEPT) ukuze kutholakale isikalo sesimo somgudu womoya ezigulini ezine-OSA okuzoholela ekwenziweni kocwaningo oluphephile lwezindlela zokwelapha ngokusebenzisa amakhompyutha okuzosiza odokotela abahlinzayo ukuba bazi izindawo ezidinga ukwakhiwa kabusha futhi mathuthukise nomgudu womoya okuzoguqula ukuhamba komoya.

Abaphume isithathu ngokulingana kube oka-Bester: "i-Genomic Analysis, Virulence, and Antimicrobial Resistance of ESBL-Producing Klebsiella Pneumoniae and Klebsiella Oxytoca from the Private and Public Sector in South Africa, noka-Naidoo i-Integrated Decentralised Training [iDeCT-UKZN Study]".

Kunethemba lokuthi ucwaningo luka-Bester luzoba negalelo ekutholakaleni kwezindlela zokuqonda izindawo eziyinkinga lapho ukuvikeleka emagciwaneni nezindlela zokulawula isifo ziqalwa khona, inhloso kube kuwukukhuphula izinga lokuphepha kweziguli ezibhedlela zaKwaZulu-Natali. Lokhu kuzokwenziwa ngokusetshenziswa kwemininingo etholakale ngokuqapha isifo. Lolu cwaningo futhi luzohlola ukuzwela kwama-anthibhayothikhi egciwaneni lesifo. Amagciwane esifo ayobekwa ngamaqoqo ukuze kutholakale i-DNA nemRNA kusetshenziswa amakhithi.

U-Bester uthe : ‘lolu cwaningo luzohlinzeka ngolwazi mayelana nokuzabalaza kwesifo uma kusetshenziswa ama-anthibhayothikhi eNingizimu Afrika ukuze kwakhiwe umhlahlandlela we-(1) ukuphathwa kokutheleleka nokuncishiswa komthelela wesifo nezinga lokufa  (2) ukuqonda kangcono ngegciwane nezindlela elizabalaza ngayo okuzoletha ukuqonda mayelana nokwakhiwa kwezinhlelo zokuhloza isifo, izivimbeli magciwane, ama-anthibhayothikhi, izikhucululi, izindlela eziyingxubekwelapha ezisebenza kahle, nezinyathelo zokugwema ukubhebhetheka kwesifo; (3) i-ephidemiyoloji nezimbangela zokuzabalaza kwamagciwane nokusabalala kwezifo ezibhedlela nakwezinye izindawo okuzosiza ekwakhiweni kwezinqubomgomo zokugwema ukusabalala kwezifo ezibhedlela nakwezinye izindawo; (4) uhlaka lwenqubomgomo ewumhlahlandlela kwezokulashwa kwezifo nokuqashelwa kwazo; (5) Nenqubomgomo esebenzayo yezokuqashelwa kwezindawo ekuthelelekeni ngamagciwane.’

Ucwaningo luka-Naidoo luhlose ukulekelela uhlelo lokuqeqesha olusabalele KwaZulu-Natali emikhakheni elandelayo engaphansi Kwesikole Sezezifundo ZezeMpilo: Odiyoloji, Ezamazinyo, Ezokwelapha Emsebenzini, Ezamehlo, Ezemithi, Ezokwelapha Ngokuvocavoca Umzimba, Ezokukhuluma Nolimi, Isayensi Yezemidlalo.

‘Lolu xhaso luzosilekelela ukuze zibhekane nesidingo esikhona eSikoleni SeziFundo ZezeMpilo ngokohlelo olusabalele lwezokuqeqesha,’kusho u-Naidoo. ‘Ucwaningo lwakhiwe ngendlela ehambelana nezakhiwo ezikhona nezinhlaka ezakhiwayo kanye nesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwababambe iqhaza okunguMnyango WeZempilo Wesifundazwe kanye neNyuvesi YaKwaZulu-Natali. Kubhekwe ukuthi lolu cwaningo lungagcini nje ngokuba nomthelela ekulethweni kwezidingo kubantu ngokohlelo lokuqeqesha olusabalele kodwa futhi lwakhe ubudlelwane phakathi kwezinhlelo zokufunda ngaphakathi kwesikole neKolishi lonkana.’

Ucwaningo lukaNkambule olusihloko sithi: "Immune Checkpoint Modulation and Therapeutic Use of Anti-Inflammatory Synthetic Peptides in Chronic Inflammation", esihlose ukuqagula izinkomba zokuvuvuka okungapheli okuhlobene nokukhula kwesifo sehlule emathanjeni kubantu abanesifo sashukela ne-HIV okuzokwelekelela ekuhlelweni kweziguli ezisengozini yokungenwa yisifo sehlule emathanjeni. 

UNkambule uthi isifo sikashukela siyinkinga emhlabeni jikelele lapho kunabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-258 abanalesi sifo futhi sihlanganiswa nobungcuphe bezifo zenhliziyo nokuvuvuka okusezingeni eliphansi. ‘Ubudlelwano obukhona phakathi kokuvuvuka, ukwakheka kwamahlule kanye namahlule emathanjeni kuyatholakala ezifweni zokuvuvuka ezingapheli neziphela ngokushesha. Ukuvuvuka kuneqhaza elikhulu esifweni sehlule emathanjeni.

Abahlaziyi bomhlaba kanye nabasekhaya babethatheke kakhulu ngomsebenzi abebewubona ungobhalwe kahle futhi ushaya emhlolweni.

MaryAnn Francis