Abafundi base-UKZN balekelela Ezenhlalakahle eThekwini Humanities

UMnu Mohamed Khan nabafundi emva kokwethulwe kombiko wabo.UMnu Mohamed Khan nabafundi emva kokwethulwe kombiko wabo.

Click here for the English version

Uphiko lwase-UKZN lwenhlangano i-Engineers Without Borders seluxhumane nomnyango wezenhlalakahle eThekwini ukuze kucutshungulwe izindlela abangalekelela ngazo nale nhlangano ukuze babe nomthelela obanzi emphakathini.

Umfundi weziqu ze-PhD kuGesi e-UKZN, uMnu Mohamed Khan  uyena obengumxhumanisi phakathi kwalezi zinhlaka zombili.

Abaphathi be-Engineers without Borders bavakashele izizinda ezihlukene ze-CWDD futhi baba nezingxoxo ngezindlela abangalekelela ngayo inhlangano yezenhlalakahle enkulu kunazo zonke ezweni

Enye yemisebenzi ezokwenziwa ukucubungulwa kwezidingo zikagesi ezizindeni ezintathu ezihlala intsha nabantwana abangaphezulu kwe-150 futhi nasemahhovisi ononhlalonhle eThekwini lonke.

Inhloso yalo msebenzi ukunikeza abafundi abangakabi neziqu umsebenzi abazowenza ngesikhathi samaholidi – okuyinto ewumgomo ezifundweni zabo- futhi nokulekelela i-CWDD yehlise izindleko zikagesi namanzi yezinyangazonke.

Ngaphansi kweso lika-Khan, abafundi – uNkz Lindelwa Dlamini, Mnu Phillip Gyasi-Agyei noMnu Jeremy Crichton – bachithe izinsuku ezimbalwa emahhovisi nasezikhungweni zenhlangano besebenzisa izindlela ezihlukene zokuhlonza ukusebenza kwamandla kagesi nokusetshenziswa kwawo. Imiphumela yethulwe kubaphathi bezenhlalakahle embikweni onzulu obuneziphakamiso.

UDlamini no-Gyasi-Agyei bayavumelana ngokuthi lo msebenzi ubanike ulwazi oluningi futhi bawuthokozele kakhulu. Izingqinamba abebebhekene nazo bekuwukuqonda ngendlela okubalwa ngayo isikweletu sikagesi nohlelo lokuqagula isikweletu sikagesi, ukucabanga njengonjiniyela kanye nokucabanga ngendlela evikela imvelo ukuze kutholakale izisombululo ezincane ezingamukelwa futhi zisetshenziswe yinhlangano.

UDlamini uthe: ‘Ingxenye ebimnandi kakhulu ngalo msebenzi bekuwukuqala ukusebenzisa amasu aqhamuka emhlanganweni wokucobelelana ngolwazi i-Human Centered Design EWB  njengezizombululo zobuchwepheshe ngaphambi kokuba kuqale lo msebenzi kanye nokuthi lezi zindlela zizoba namuphi umthelela kubantu esizama ukubalekelela ezikhungweni ezihlukene.’  

U-Gyasi-Agyei uthe: ‘Engikubonga kakhulu ngalo msebenzi ukuthi besinikezwe inkululeko yokusebenza. Besihlonishwa yize singabafundi okuyinto ebalulekile ekuthuthukeni kwethungoba kusinikeze ukuzethemba okukhulu.’

Umsebenzi uholele ekuhlonzweni kweminye imisebenzi emikhulu engagcina ngokuletha ukongiwa kwagesi okukhulu esikhathini esizayo. Ukuze le misebenzi ikhule, u-Khan uhlanganise iziphakamiso zokuxhaswa ngezimali wabe esezithumela ezinhlakeni ezihlukene ezixhasa ngezimali.

Umphathi Omkhulu ; we-CWSA uNkk Shehnaaz Gabru, uthe: ‘Lo msebenzi unethuba lokulekelela kakhulu inhlangano inciphise izindleko zikamasipala ngoba zingezinye zezinkulu ekuphathweni kwesikhungo setsha nabantwana .’

Alleyne Coleman