Incwadi Entsha Yomcwaningi Wase-UKZNLaw and Management Studies

Incwadi entsha yomcwaningi uDokotela Shamim Bodhanya.Incwadi entsha yomcwaningi uDokotela Shamim Bodhanya.

Click here for the English version

Incwadi yomcwaningi weSikole SezeZiqu ZamaBhizinisi NobuHoli uDkt Shamim Bodhanya enesihloko esithi :Large Scale Systemic Change, Theories, Modelling and Practices, isebenzisa ucwaningo lwemikhakha ehlukene ukuze ikhiphe izixazululo zezinkinga ezibucayi ezikhungethe abantu nemiphakathi.

Le ncwadi iwumsebenzi wozokufunda owumphumela wokubuyekezwa okunzulu okwenziwe yiqembu elihloniphekile lezifundiswa zomhlaba.  Inemibhalo kaSolwazi Kriben Pillay oyiDini yezokuFunda NokuFundisa eKolishi Lezifundo ZoMthetho NezokuPhatha, Isifundiswa uDkt Cecil Gerwel Proches wase-GSB&L, Abacwaningi oDkt Stanley Hardman noDkt Robert Taylor kanye noMnu Vishal Sharma beno Dkt Nikita Singh abasanda kuthola iziqu.

Ingxenye yokuqala okuhlanganisa ithiyori nenjulalwazi yezindlela zokucabanga kanye nokungaba yimiphumela yokuqonda lokhu uma kwenziwa ucwaningo kanye nezinto eziphathelene nenqubonhle kwezoguquko.

Ingxenye yesibili ikhombisa incazelo ngokwezindlela ezihlukene zokwenza izinto, okuhlanganisa izindlela zokungenelela, uhlelomufanekiso lwezindlela ezingasebenza, nezindlela zokwenza ezigxile oguqukweni nokuthuthukiswa kwenhlangano ngokubanjwa kweqhaza. 

Ingxenye yesithathu ikhombisa ukusetshenziswa kwezindlela kusebenza nokucabanga okujulile kwezobuholi, amasu nokuthuthukiswa komnotho wasekhaya kanti Ingxenye Yesine ikhombisa incazelo ngezinhlobo zokwakha imifanekisozindlela , okuhlanganisa nokwakha imidwebo yazo, ukwakha kususelwa kuma-ajenti kanye nokwakha kusetshenziswa ukuguquguquka kwendlelakwenza. 

‘Le ncwadi ibhekiswe kubantu abafundile, abacwaningi, nabafundi abaneziqu abafisa ukusebenzisa lezizindlela ekuthuthukiseni izinhlangano nanoma yikuphi lapho kudingeka uguquko olukhulu,’ kusho uBodhanya. ‘Abaphathi abakhulu, nabasebenzi bazoyithola iwusizo uma bekhuluma ngekhono labo lobuholi namasu okuthuthukisa nokulondoloza inhlangano nezinga layo lokuqhudelana nezinye.’

U-Bodhanya uthe incwadi izoheha futhi nakubantu bomkhakha kahulumeni, ama-NGO, namalungu omphakathi ngoba izobacija ngezindlela zokubamba iqhaza emisebenzini ephokophelele ekuthuthukisweni komphakathi.

‘Abasebenza ngokuthuthukiswa kwezinhlangano bazohlomula ezindleleni zokwenza ohlangothini lokuhlela nokusebenzisa uhlelokwenza oluthinta inhlangano yonke. Okokugcina, isebenza njengencwadi eyisisekelo kubafundi bomkhakha wezokulawula, ezobuholi ezokwakhiwa kwamasu nokuthuthukiswa kwezinhlangano,’ kusho u-Bhodanya

Thandiwe Jumo