Umcimbi i-Sugar and Spice Law and Management Studies

Umgubho Wosuku Lwabesifazane eKolishi Lezifundo ZezeMpilo.Umgubho Wosuku Lwabesifazane eKolishi Lezifundo ZezeMpilo.

Click here for the Engish version

NgolwesiHlanu ziyi-19 kuNcwaba abasebenzi abangafundisi baseKolishi Lezifundo ZezeMpilo bebemenywe ozakwaba besilisa emcimbini i-Sugar and Spice lapho bekugujwa inyanga yabesifazane. Abesifazane bemukelwa ngamaphasela ayenezipho ezinhlobonhlobo ezitholakale kubaxhasi abahlukene.

‘Siyabonga, bekuwusuko oluhle kakhulu olupholile. Siyabonga kubasebenzi besilisa abahlele lo mcimbi omuhle kangaka, kusho uVanessa Chetty (uMabhalane Odidiyelayo WaseKolishi) 

Isikhulumi sosuku bekunguSolwazi Ncoza Dlova (oyiNhloko YoMnyango noSolwazi WezesiKhumba ) owethule inkulumo ejulile, evula amehlo futhi enolwazi oluningi mayelana nokukhucululwa kwesikhumba. USolwazi Dlova ukhuthaze abesifazane baseKolishi Lezifundo ZezeMpilo ukuba baziqhenye ngebala labo lendalo, ubakhuthaze nokuthi baguqule indlela yokucabanga mayelana nokuthi isikhumba esimnyama singaphansi kwesimhlophe ngokukhombisa imiphumela engemihle yokukhucululwa kwesikhumba njengezifo nomdlavuza wesikhumba. Ubuye wazisa abesifazane ukuthi kufanele bathande isikhumba esimnyama sabo ngoba sona siguga emva kwesikhathi eside futhi esimhlophe silulama ngokushesha uma sinomaka nemihuzuko.

‘Khethani abantu enibukela kubo, khethani abantu abadumile enibathandayo, labo abakhuculula isikhumba sabo abasona isibonelo esihle’, Solwazi Dlova

‘Kuthokozise kakhulu ukubongwa nokwamukelwa ngalendlela, iKolishi Lezezifundo ZezeMpilo liwahola wonke amanye ngokuthi lihlale liqinisekisa inhlalakahle nentuthuko yabasebenzi. Bekuwusuku oluhle obelunenkulumo esezingeni eliphezulu, ukudla nezipho. Belungaphezulu kakhulu kobengikulindele futhi ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kubasebenzi besilisa abenze lokhu’, kusho u-Wulganithi Thaver, Umeluleki Wabafundi.

Sinenhlanhla Ngubane