Umhlangano wokucobelelana ngolwazi wokuqala wabakwa-Aspen nabafundi bezoMthetho base-UKZNHumanities

Abafundi base-UKZN bexhumana nabangabaqashi emhlanganweni wokucobelelana ngolwazi.Abafundi base-UKZN bexhumana nabangabaqashi emhlanganweni wokucobelelana ngolwazi.

Click here for the English version

Abafundi abangamashumi amabili babambe iqhaza emhlanganweni wokucobelelana ngolwazi lwezomthetho wokuqala wabakwa-Aspen nabafundi bezomthetho base-UKZN lapho bekuhloswe ukuhlinzeka abafundi ngamava okusebenza ngaphakathi  kwenkampani enkulu emkhakheni wezomthetho wamazwengamazwe

Lolu hlelo olunsunkunhlanu obelwethulwa abakwa-Aspen Pharmacare Holdings Limited lubandakanye ukunikezwa kwabafundi isithombe esigcwele ngokusebenza komnyango wezomthetho uma welekelela ukusebenza kwebhizinisi kanye nezinhlobo zamakhono abameli adingekayo ukuze kwenziwe lo msebenzi.  

Obekufundwa kuhlanganise namakhono okwenza okuphathelene ngqo nomthetho njengokubhala izinkontileka, ukusingathwa kwamacala, ubunikazi bolwazi njll. Kanye namakhono alula njengokushiyana kwezizukulwane ezitholakala emsebenzini, ama-CV nokulungela inhlolokhono. 

 Uhlelo beluholwa uMnu Kurt Drieselmann  ophethe ezomthetho kanye nokugcinwa kwawo enkampanini i- Aspen Group nommeli omkhulu uNkz Evashni Govender, belekelelwa yiqembu labameli abayishumi abebethula izinkulumo futhi bexhumana nabafundi.

‘Esikubonile nesikuzwile ukuthi umhlangano wemukelwe kahle kakhulu futhi ube yithuba elihle kakhulu kubafundi,’ kusho Drieselmann. ‘I-Aspen iyalithakasela ithuba lokusebenzisana neSikole SezoMthetho sase-UKZN futhi sihlele ukuthi sikuphinde lokhu ngonyaka ozayo.’

Abafundi babambe iqhaza emkhankasweni i- Mandela Day wakwa-Aspen lapho belekelele ngokupakisha amaphakethe ezidlo angama-300 ezingane zase-Key of Hope Children’s Recreational Centre, okuyinhlangano exhaswe abakwa-Aspen njengohlelo lwayo lokusiza umphakathi.

Ephefumula ngalo msebenzi, oyiDini eyiNhloko yeSikole sezoMthetho uSolwazi Managay Reddi, uthe: ‘Ngithanda ukubongela abafundi abathole ithuba lokuba yingxenye yalolu hlelo lwabakwa-Aspen olusezingeni eliphezulu nokunikeza kwabo iSikole sethu leli thuba. Nginethemba lokuthi isazoqhubeka imisebenzi efana nale nabafundi bethu eminyakeni ezayo ngenxa yempumelelo yalo wakulonyaka.’

Thandiwe Jumo