ISikole SeziFundo NgeNhlalo YoMphakathi sisayine isivumelwano ne-COGTALaw and Management Studies

Abasesithombeni (kusukela kwesokunxele)  uDkt Desiree Manicom wase-UKZN; Umqondisi WezokuBuyekeza : KZN COGTA uMnu Manelisi Sogwagwa; IDini Eyinhloko Yesikole Sezifundo Ngenhlalo Yomphakathi e-UKZN uSolwazi Stephen Mutula, nePhini LoMqondisi  –  Ezokubuyekeza COGTA: KZN  uNkz Zandile Dlamini.Abasesithombeni (kusukela kwesokunxele) uDkt Desiree Manicom wase-UKZN; Umqondisi WezokuBuyekeza : KZN COGTA uMnu Manelisi Sogwagwa; IDini Eyinhloko Yesikole Sezifundo Ngenhlalo Yomphakathi e-UKZN uSolwazi Stephen Mutula, nePhini LoMqondisi – Ezokubuyekeza COGTA: KZN uNkz Zandile Dlamini.

ISikole SeziFundo NgeNhlalo YoMphakathi esiseKolishi LezeSintu sisayinde isivumelwano sokusebenzisana noMnyango WezoKuphatha Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu Hulumeni e-KZN.

Le-MOU iqinisekisa ubudlelwane obuzovulela abafundi ithuba lokusebenza ngocwaningo nokubukezwa  kwamaphrojekthi okwenziwa yi-COGTA. Lokhu kuzobanikeza isipiliyoni esibalulekile kwezocwaningo kubasize futhi ngolwazi, nokuthuthukisa amakhono . Izolungiselela abafundi uguquko besuka eNyuvesi sebeyongena emsebenzini.

Lobu budlelwane buhlose ukuthuthukisa izinga lokucwaninga labasebenzi bakwa-COGTA

ngokusebenzisa amava abasebenzi base-UKZN. 

I-COGTA ilindele ukuthi usizo oluhlinzekwa abasebenzi nabafundi base-UKZN kuzosiza ekuthuthukiseni umthamo womsebenzi owenziwa uphiko i-Evaluation Unit.

IDini eyiNhloko YeSikole uSolwazi Stephen Mutula, ujube ongumfundisi osemnkantshubomvu emkhakheni wezifundo ngokuthuthukiswa kwenqubomgomo uDkt  Desiree Manicom, ukuze acabe indlela yokusebenza kwe-MOU. UManicom uzoxhumanisa futhi alekelele ngokutshala nokululekwa kwabafundi base-UKZN emisebenzini ye-COGTA. 

ISikole Sezifundo Ngenhlalo Yomphakathi sinethemba lokuthi lokhu kuxhumana nomnyango kahulumeni kazwelonke kuzoholela ekufezekeni kwenye yezinhloso zeNyuvesi- Ukuxhumana Nomphakathi.

Melissa Mungroo