Ababengabafundi base-UKZN babenesidlo sasemini eSwaziniLaw and Management Studies

Abasebenzi base-UKZN benababengabafundi abangabaseSwazini.Abasebenzi base-UKZN benababengabafundi abangabaseSwazini.

Click here for the English version

Iqembu labangama-51 abavela kulo lonke elaseSwazini ababengabafundi base-UKZN lihlanganele isidlo sasemini nokucobelelana ngolwazi e-The George Hotel kwaManzini.

Bakujabulele ukubonana, ukuxoxa ngokwakwenzeka ngesikhathi besaseNyuvesi nokunikezana ngemininingwane yokuxhumana.

Bekunabantu abasebenza emikhakheni enhlobonhlobo kuhlanganisa abezolimo, abafundisayo, abameli, nabezokwelapha.

Abebehambele lo mhlangano bamukelwe uMqondisi WezoKuGqugquzela Ubedlelwano eNyuvesi uNkz Normah Zondo owethule izikhulumi zosuku uMnu Fanie Sibisi onguMongameli we-Convocation noSolwazi Anesh Singh onguMqondisi Olawulayo we-UKZN Foundation.

Bobabili uSibisi noSingh bakhuthaze ababengabafundi ukuba basize batshale esikhungweni, abanye benze lokho ngokugcwalisa amafomu okuzibophezela ukuxhasa abeyingxenye yokwakunikezwa abebehambele umhlangano.

USolwazi Singh ukhulume kabanzi ngentuthuko eyenzeka eNyuvesi kanye nemininingwane ngesibalo sabafundi, ukukleliswa kweNyuvesi nezocwaningo.

Bekunemibuzo ebibuzwa ababengabafundi eminye iphathelene nokubhalisa nezibonelelo zemali yokufunda kubafundi basemazweni angaphandle ngoba iningi lababekade bekhona bebenomdlandla wokubhalisela izifundo zabaneziqu e-UKZN.

Finn Christensen