Ingosi Ehlelwe I-UKZN Ihlinzeke Ngethuba Lokuthi Ungqongqoshe WezeMpilo Aphawule Ngenhlekelele YaseSidimeni Agriculture, Engineering & Science

Impilo Esidimeni : Inhlekelele Engafanele Ukuphinde Yenzeke, lena bekuyindikimba yomcimbi wesikhumbuzo obuhlelwe yi-UKZN kanye noNgqongqoshe Wesifundazwe WezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo. Impilo Esidimeni : Inhlekelele Engafanele Ukuphinde Yenzeke, lena bekuyindikimba yomcimbi wesikhumbuzo obuhlelwe yi-UKZN kanye noNgqongqoshe Wesifundazwe WezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo.

Click here for English version

Ezempilo Yengqondo ziyinto enganakiwe emhlabeni wonke futhi kudingeka izinsiza eziningi ukuze kuqinisekiswe ukuthi abayiziguli banakekeleka ngendlela efanele emakhaya, kusho uNgqongqoshe WezeMpilo KwaZulu-Natali uDkt  Sibongiseni Dhlomo.

Ekhuluma emcimbini obuhlelwe i-UKZN wokunikeza i-KZN ithuba lokuphawula ngenhlekelele yaseSidimeni e-Gauteng lapho kwashona khona iziguli ezingama-94 ngenxa yobudedengu nokungaphathwa ngendlela, uDhlomo uxolisile ngale nhlekelele.

‘Okwenzeke e-Gauteng kuyinhlekelele ebuhlungu kakhulu kithi sonke futhi ngixolisela uMnyango wethu. Ukunakekelwa kweziguli emakhaya kumele kwenziwe ngendlela efanele futhi kube nezinsiza ezihlinzekwayo ukuze kusizakale umphakathi.’ kusho uDhlomo.

UDhlomo uthe uzothembela kuSolwazi Bonginkosi Chiliza oyiNhloko YezezeNgqondo e-UKZN okunguye obehlele lo mhlangano obuseThekwini wokukhumbula abehlelwe yile nhlekelele ukuthi ameluleleke ngezindlela zokuvikela lesi simo e-KZN. 

Umbiko ngale nhlekelele obhalwe uMvikeli WezeMpilo Yomphakathi owayenguSekelashansela NoMphathi wase-UKZN uSolwazi Malegapuru Makgoba, uveze isithombe esingesihle neze ngezindawo zokunakekela lezi ziguli ezisemphakathini ezikhombisa ukungakulungeli nokungabi nezinsiza ezidingekayo ukuze zinakekele iziguli ezinezifo zengqondo.

UMakgoba uthole ukuthi inyumoniya, elandelwe ukudlikiza komzimba bekuyikho okubangele ukushona kweziguli.

Umbiko kaMakgoba uphinde ubeke ukuthi isinqumo esathathwa uMnyango wase-Gauteng WezeMpilo sokuqeda futhi kususwe iziguli ezindaweni zokuhlala ezingaphansi kweSidimeni sasisibi kakhulu, singaphusile futhi singenabo Ubuntu. Emva kwalesi simemezelo uNgqongqoshe wase-Gauteng wezeMpilo ushiyile esikhundleni sakhe uMnyango uqinisekise kwabayizizalwane zabashonile ukuthi uzosilungisa lesi simo.

UChiliza uthe:  ‘Okusithintayo thina njengodokotela bakulo mkhakha ukuthi uNgqongqoshe wase-Gauteng WezeMpilo akazange azithathe izeluleko zodokotela. Singaluleka kanjani ngokuhlukunyezwa kwabantu futhi siqinisekise ukuthi sisebenza ndawonye ukuze kutholakale isixazululo?’

UDkt Suvira Ramlal uphawule wathi ngesimo sokwelashwa kwabagula ngengqondo  eKZN : Kunenkinga uma kunakekelwa abagula ngengqondo. Kunemibhede ebaliwe, nezinye izinsiza. Sisengcupheni enkulu futhi kumele siyixazulule le nkinga.’

UDhlomo ela base-UKZN umeme abamabhizinisi angasese ukuba balekelele ngezimali nodokotela base-UKZN ukuba bameluleke ngemithi ebalulekile engaholela ekulashweni kweziguli.

MaryAnn Francis