Usuku Lokukhangiswa Kwamathuba Emisebenzi Emkhakheni Wezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali Luhehe Inqwaba Yabafundi Law and Management Studies

Abafundi bezokuHlelwa Kwamabhuku Ezimali ngosuku lwezemisebenzi.Abafundi bezokuHlelwa Kwamabhuku Ezimali ngosuku lwezemisebenzi.

Click here for the English version

Usuku lokuqala lwezamathuba emisebenzi emkhakheni wezokuhlelwa kwamabhuku ezimali obeluhlelwe yiKolishi LeziFundo NoMthetho NezokuPhatha lube yimpumelelo enkulu ngokuhanjelwa yizinkumbi zabafundi abebexoxisana nabebezokhangisa ngamathuba emisebenzi abanayo.

Lolu suku lokwabelana ngolwazi obeluhlelwe umnyango weKolishi Wezokusekelwa Kwabafundi ubambisene neSikole SezokuHlelwa Kwamabhuku Ezimali, Ezomnotho NezeziMali belusemakhempasini aseMgungundlovu nase-Westville lapho bekukhona nezinkampani ezingama-20 okubalwa eyakwa-Ernst and Young, SAICA, BDO, Grant Thornton ne-PKF – ebezibambe iqhaza.

IDini Eyibamba yeSikole SezokuHlelwa Kwamabhuku Ezimali, Ezomnotho NezeziMali uDkt Mabutho Sibanda uthe bathokozile kakhulu ngendlela abafundi abalusukumele ngayo lolu suku. 'Ukutheleka kwabafundi ngobuningi babo kusithokozise kakhulu. Lo mkhankaso uhambisana nenhloso yeNyuvesi futhi sifuna ukwakha ubudlelwano neziMboni nezoMnotho ukuze kube nobambiswano,' usho kanje.

Abafundi abenza unyaka wesithathu kwezokuhlelwa kwamabhuku ezimali uMnu Ismail Ebraham noNkz Mandisa Mlitwa balibonge kakhulu lelithuba lokuthola ukwelulekwa abasezinkampanini ngamathuba emisebenzi yangamaholide kanye nokuqashwa ngokugcwele, izinkontileka, ezokufunda nokuzithuthukisa.

‘Ukuxhumana nabezinkampani kuwusizo kakhulu ngoba manje sesizokwazi ukuthatha izinqumo sinolwazi olufanele mayelana nemikhakha esingayilandela uma sesiphothule izifundo zethu,’ kusho u-Ebraham.

UMlitwa uthe ukuba nalolu suku oluqondene ngqo nezokuhlelwa kwamabhuku ezimali bekufanelekile kakhulu lapho kuba khona ukuxhumana umuntu nomuntu phakathi kwezinkampani nabafundi.

‘Ukuhlangana kwethu njengabafundi bezokuhlelwa kwamabhuku ezimali kuchaza ukuthi singabafundi sithole ithuba lokuhlangana sabelane ngezinhloso nemibono ngoba akugcwele kakhulu njengasembukisweni wezemisebenzi waminyaka yonke,’ usho kanje.

Thandiwe Jumo