I-AfriHub - Ukuhlelwa Kabusha Kokufundiswa KwezobuNjiniyela E-UKZN General

ISikole SezobuNjiniyela E-UKZN sesisungule i-AfriHub ukuze ibe yiziko lapho kusebenzisana imikhakha ehlukene kwezocwaningo lwamadolobha esimanje ayimpumelelo.ISikole SezobuNjiniyela E-UKZN sesisungule i-AfriHub ukuze ibe yiziko lapho kusebenzisana imikhakha ehlukene kwezocwaningo lwamadolobha esimanje ayimpumelelo.

Click here for the English version

Ukwakha ezokufundisa ezobunjiniyela ngokuhamba phambili kwi-Hub for the African City of the Future (i-AfriHub), kusho u-Dr Rudi Kimmie, ongumphathi omusha we-AfriHub.

U-Kimmie, onolwazi olunzulu kwezokufundiswa kwezobunjiniyela, ezokuxhasa, ezamabhizinisi nokuphathwa kwemisebenzi uzimisele ngokubeka iSikole SezobuNjiniyela ezingeni lapho sizosebenzisa ubudlelwanekusebenza phakathi kwemikhakha nokuhambisana ngqo nezidingo zezimboni.

I-AfriHub, eyingxenye yeSikole SezobuNjiniyela isebenzisa isasasa elikhona ngobu-Afrika ezwenikazi eselifeze konke obekuyizimpokophelo zentuthuko zenkulungwaneminyaka (Millenium Development Goals). Ngokusebenzisa amakhono asezingeni eliphezulu abacwaningi nezifundiswa zaseNyuvesi Ehamba Phambili Kwezokufunda Kwesi-Afrika, i-Afrihub ihlose ukwenza imisebenzi engamabhizinisi, emisha negxile entuthukweni. 

Njengoba inobudlelwane obuhle nemikhakha yamabhizinisi neyobunjiniyela, i-Afrihub izonxenxa abatshalizimali ukuze kuthuthukiswe amakhono nocwaningo olunomthelela omkhulu kwezomnotho kanye nasemphakathini.

Ngenkathi yethulwa kuLwezi enyakeni owedlule i-AfriHub ivuse isasasa emhlanganweni i-Science Forum South kanye nokukhangiswa ekuthole ku-Touch Radio. Kuyimanje i-AfriHub isesingxoxweni nosomabhizinisi abangase babambe iqhaza, ibhekisisa kabusha isivumelwano sokusebenzisana noMasipala WeTheku kanti futhi seyithole nemifundaze ebalelwa esigidini..

‘I-Hub for the African City of the Future iletha umbono omusha esifuna ukuwusebenzisa ekuqeqesheni onjiniyela be-African City of the Future’, kusho iDini Yesikole SezobuNjiniyela, uSolwazi Cristina Trois.

UKZNDABAonline