Abafundi BezeMfundo Bathule izinkulumo engqungqutheleni yezocwaningoHealth Sciences

Abafundi Bezemfundo beSayensi Yokuphilayo abangama-420 bethula izinkulumo zabo ekhempasini i-Edgewood.Abafundi Bezemfundo beSayensi Yokuphilayo abangama-420 bethula izinkulumo zabo ekhempasini i-Edgewood.

Click here for English version

Abafundi bezifundo zokuFundisa iSayensi Yokuphilayo abangama-420 bathule izinkulumo ngemisebenzi yabo engqungqutheleni ebisekhempasini i-Edgewood njengengxenye yoCwaningo nokuFunda kulesimesta.

Ingqungquthela ibikhangisa ngemisebenzi yabafundi yocwaningo futhi ibungaza, ihlonipha futhi itusa iqhaza labo.

Izihloko bezihlanganise ukuqonda kangcono ngokuziphatha kwabafundi besifazane  bebanga lesithupha uma bengena esikhathini esikoleni esisemakhaya e-Phoenix, ukufundisa abafundi mayelana nokungatholi ubuthongo obanele, nokuhlola nokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabantu abadala ekaya labantu abadala eThekwini.

Bekunabafundi abangababili abangama-42 emunye ekhuluma isikhathi esiyimizuzu eyi-15 lapho umfundi ngamunye ebenikwa ithuba lokukhuluma ngomsebenzi wakhe.

Ocwaningweni lwakhe, uNkz Minenhle N Xulu ubehlola ukufakwa kwesinemfu esithweni sabo sangasese esikhungweni semfundo ephakeme saseThekwini. ‘Abantu abaningi besifazane bakholelwa ukuthi lempuphu emahhadla ibangela ukulangazelela ucansi futhi yenza isitho sangasese sivaleke okubenza bakhange kwabesilisa,’ kusho uXulu

‘abesifazane abasha bakulangazelele kakhulu ukujabulisa abesilisa ngokocansi kangangokuthi baze bazifake izinto eziwubuthi ezithweni zangasese futhi okubuhlungu ukuthi abazi nangengozi abazifaka kuyo ngokwenza lokhu.’

UXulu uqhamuke nohlelo olubandakanya ukukhombisa ababambe iqhaza izithombe zevidiyo mayelana nokuzifaka isinemfu esithweni sangasese. ‘Ngeqhaza elibanjwe abasifazane sesiyakwazi ukuqonda kangcono ngobungozi kwezempilo okuhambelana nalo mkhuba. Inkoleloze abebenayo ngesinemfu yacaciswa. Abanye besifazane abebesebenzisa isinemfu bathole ukuxilongwa izitho zangasese.’

Abafundi oNkz Slindile Muthwa no Nqobile Mkhize bahlole ngokutholwa othisha abangabafundi mayelana nesifo i-cerebral palsy enkulisa esePhayindane.

‘Abantwana abane-cerebral palsy bayakwazi ukufunda futhi baxazulule izinkinga njengengxenye yezifundo zabo kodwa konke kuncike ohlotsheni lwesifo esibaphethe. Kuncike futhi nasekutheni isifo sibucayi kanganani. Bavumelekile ukuthi baye esikoleni kuphela uma bezofundiswa abantu abanamakhono okufundisa abantwana abanalesi sifo, abanesineke futhi ababathandayo abantwana,’ kusho uMthwa.

Abafundi bazame Izinto eziyibonelelo ezifana nezimpahla zokugqoka, ezokuhlanzeka, imbewu, imidlalo namaphakethe yokudla emiphakathini abasebenza kuyo.

Ekhuluma ngomsebenzi wabafundi uDkt Angela James uthe:’ Umphumela wokungenelela kwabafundi ezindaweni lapho besebenzela khona muhle kakhulu kubafundi ngoba bazuze lukhulu ngabakubonile.’

Melissa Mungroo