09 February 2017 Volume :5 Issue :1

Uthisha wase-UKZN Uhlabane Ngendondo Yefilimu Yezithombemdwebo Embungazweni Womhlaba

Uthisha wase-UKZN Uhlabane Ngendondo Yefilimu Yezithombemdwebo Embungazweni Womhlaba
Uthisha uNkz Michelle Stewart nzinye izithombemidwebo ezisefilimini yakhe ethi: <em>Big Man</em>.

Click here for the English version

Uthisha waseSikoleni SezobuCiko uNkz Michelle Stewart unqobe indondo Yefilimu Yezithombemdwebo Evelele ngomsebenzi wakhe obizwa nge-Big Man emcimbini i-Euro Kino Czech International Independent Film Festival.

Leli filimu likhethwe kwangama-857 njengelivelele kwababekulesi sigaba.

‘Angikakakholwa namanje kodwa ngithokoze kakhulu ngoba lihehe amajaji futhi lizokhangiswa ezethamelini zomhlaba,’ kusho u-Stewart. ‘Bengingakulindele ukunqoba nhlobo.’

Le filimu iyingxenye yezifundo zakhe zeziqu ze-PhD, imayelana nesimo esiyinganekwane lapho u-Big Man (umholi) eshweleza ngenxa yezenzo zakhe ezinonya. Kuleli filimu u”Big Man” umholi wangesikhathi sobandlululo eNingizimu Afrika u-BJ Vorster,’ kusho u-Stewart.

Uthe le filimu ligqugquzelwa yindaba yasebhayibhelini yeNkosi uNebhukhadinezari, owayeyinkosi yaseBhabhiloni owajeziswa uNkulunkulu ngenxa yonya lwakhe. Ifilimu isuselwe eZahlukweni Zasebhayibhelini esesibili nesesine encwadini kaDaniyeli eThestamenteni elidala lasebhayibhelini.

‘Ifilimu ithathe iminyaka emihlanu ukuhlanganiswa kusukela ekuqaleni kokuthwebula kuya ekudidiyeleni  ngenxa yobucayi bemidwebo ebidinga isineke uma kudwetshwa futhi kupendwa ngesandla okuthathe ama-90% alefilimu, kusho u-Steward.

Le filimu isebenzisa izinhlobonhlobo zezindlela zokwenza izithombemdwebo njengokusetshenziswa kwamaphepha okunhlobonhlobo-stop-motion paper cut out, i-cell animation, ne-flash animation ne-paint on glass.

‘Kwabasebenza ngezithombemidwebo abasathuthuka, lo mkhakha uyithuluzi elinamandla kakhulu lokuzwakalisa ilaka lakho njengeciko. Kodwa ukuze uphumelele noma yikephi, kumele uzinikele ekusebenzeni kanzima.’


author : Reatlehile Karabo Moeti
author email : moetir@ukzn.ac.za