07 September 2016 Volume :4 Issue :42

Umhlangano Wokucobelelana Ngolwazi KwezoLwazi Lwendabuko NeZindlela ZoCwaningo

Click here for the English version

Umnyango WezeSayensi NezobuChwepheshe – Isizinda SezoCwaningo SikaZwelonke eNyuvesi YaKwazulu-Natali ngokubambisana namaNyuvesi aseLimpopo, Venda, Ningizimu Afrika neyaseNyakatho-Ntshonalanga babambe umhlangano wokucobelelana ngolwazi ozothatha izinsuku ezimbili omayelana Nolwazi Lwendabuko Nezindlela ZoCwaningo ekhempasini yase-Westville kuncwaba 2016.

Ohola ezoCwaningo kwezoLwazi Lwendabuko uSolwazi Hassan Kaya uthe inhloso yalomhlangano wezinsuku ezimbili bekuwukulekelela abafundi abaneziqu kwezolwazi lwendabuko nabaluleki babo ukuba babe nokuqonda okufanayo ngezolwazi lwendabuko, izindlela zokwazi, izindlela zocwaningo nezinhlelo zezimisompilo.

UKaya ugcizelele ukuthi yize kubalulekile ukuphokophelela ubungcweti nokudingeka, uma kunokungqubuzana phakathi kwalokhu kokubili, ukudingeka yikho okuhamba phambili. 

Izihloko zabafundi zocwaningo zethulwe emhlanganweni zaphinde zadingidwa ngaphansi komhlahlandlela wezolwazi nezindlela zocwaningo. USolwazi Muxe Nkondo we-Freedom Park Trust ugcizelele ukubaluleka kolwazi lwendabuko entuthukweni eqhubekayo nokuhlalisana ngobumbano.

USolwazi Naftali Mollel, waseNyuvesi Yase-Limpopo utshele abafundi ukuthi ukulalela kuyikhono elibaluleke kakhulu kubacwaningi. Ugcizelele nokubaluleka kokuqiniswa kobudlelwane phakathi kosozimboni, imiphakathi nezifundiswa ukuze kuqagulwe izihibe ezikhona phakathi kwezokufunda nokuphila.

UDkt Mayashree Chinsamy wasesizindeni sezolwazi lwendabuko ubalule ukuthi abafundi abanemifundaze yesisinda kwezolwazi lwendabuko ‘bayizingqalabutho ngoba babhekene nezinselelo zocwaningo kulo mkhakha osemusha’.

USolwazi MA Masoga, waseNyuvesi YaseVenda uhlole ezolwazi kwezolwazi lwendabuko kanti uSolwazi S Shava (eNyuvesi YaseNingizimu Afrika) ubhekisise ezolwazi lwendabuko kwezocwaningo nezemfundo.

Abebehambele umhlangano bawuncome kakhulu ngokubagqugquzela ukuba bagxile kakhulu ocwaningweni lwabo. U-Ruth Olusanya, owenza iziqu ze-PhD, ocwaninga ngesitshalo i-moringa (i-Moringa oleifera) njengokudla okuya ngokuthola udumo, uthe: ‘Lo mhlangano ungivule amehlo mayelana nokuthi lumayelana nani ngempela ulwazi lwendabuko.’


author : Raylene Captain-Hasthibeer
author email : captainr@ukzn.ac.za